Анаеробно разграждане на биомаса

No Comment 294 Views

Някои органични молекули на биомасата могат да бъдат подложени на анаеробно разграждане в резултат от дейността на микроорганизмите. Основни продукти от анаеробното разграждане на биомасата са въглероден диоксид, метан и много микробни клетки. В природата този процес протича в гнилостна среда. През миналия век процесът се е ползвал за обработка на големи количества утайки от отпадъчни води. Главно преимущество на този метод – намаляване броя и обезводняването на твърдите частици, а така също понижава количеството на твърдите частици за вторичните съоръжения за третиране на утайките. Само големите канализационно-пречиствателни съоръжения използват отделящия се метан като източник на енергия; неголемите пречиствателни съоръжения, имащи реактори, могат да използват газ за подгряване на самия реактор. През последните години е предложена технология за отстраняване на оборския тор на големите предприятия за интензивно животновъдство; премахване на отпадъци от предприятия, занимаващи се с преработка на биологични продукти, например преработка на хранителни продукти; превръщане на биомаса в енергия. Тази технология – монтиране на реактори – е най-лесната сред технологиите за получаване на топливо от биомаса. Тази технология особено се пропагандира в страните от третия свят, където са разположени голям брой реактори.

Сред различните категории въглеродосъдържащи съединения на биомасата, разграждането на въглерода има най-голямо значение. Мазнини, липиди, протеини, както и други азотни съединения също се метаболизират. Биомасата може да се разложи от различни микроорганизми.

Анаеробно разграждане на биомаса е процес на получаване на енергия от биомасата чрез микроорганизми (анаеробни бактерии) при липса или недостиг на кислород и светлина. Полезният енергиен продукт от този процес е биогаз. За развитието на анаеробното разграждане на биомасата е необходимо не толкова оптимизация на условията на анаеробното биоразлагане, но и поддържане на висока концентрация активна биомаса в апарата. За по-добро задържане на биомасата се използват два подхода.
Крайният стадий на анаеробното възстановяване на органичното вещество се явява неговото превръщане в метан и въглероден диоксид. Метанът може да се дифузира в горния слой, където се извършва неговото окисляване. Той е лошо разтворим във водата затова неговото натрупване води до пренасищане и образуване на газови мехурчета.
Работата на съвременните анаеробни реактори , използвани за почистване на отпадните води е основана на използване на неподвижната биомаса.

Анаеробните процеси имат несъмнени преимущества. Образуват се по-малко утайки в сравнение с аеробните процеси. При тях се образува метан, който може да се ползва като гориво и в качеството си на източник на енергия.

Получаването на енергия по пътя на разграждане на части от биомасата е характерно за всеки жив организъм, независимо от това как се е появила тази биомаса. Под разграждане в живите организми се разбират всички биологични окисления, водещи до получаване на енергия – аеробни, анаеробни и ферментация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)